HealthKit watchOS 4.1 to 4.2 API Differences

HKMetadata.h
HKTypeIdentifiers.h