os tvOS 14.0 Beta 3 to Beta 4 API Differences

workgroup_object.h
Added os_workgroup_index
Added os_workgroup_working_arena_destructor_t
Added os_workgroup_set_working_arena()
Added os_workgroup_get_working_arena()