CoreMedia tvOS 13.0 to 13.2 API Differences

CMMetadata.h