AuthenticationServices tvOS 13.0 to 13.2 API Differences

ASAuthorizationAppleIDButton.h