TVMLKit tvOS 12.0 Beta 3 to Beta 4 API Differences

TVPlayback.h
Removed TVMediaItem.explicit