CoreML tvOS 12.0 Beta 3 to Beta 4 API Differences

MLModelError.h