CoreAudio tvOS 11.4 to 12.0 API Differences

CoreAudioTypes.h