ShazamKit macOS 12.3 to 13.0 API Differences

SHError.h
Added SHErrorCodeInternalError
SHMediaItem.h
Added SHMediaItemTimeRanges
Added SHMediaItem.timeRanges
Added SHMediaItem.frequencySkewRanges
SHRange.h
Added SHRange
Added SHRange.lowerBound
Added SHRange.upperBound
Added +[SHRange rangeWithLowerBound:upperBound:]
Added -[SHRange initWithLowerBound:upperBound:]
SHSignatureGenerator.h
Added +[SHSignatureGenerator generateSignatureFromAsset:completionHandler:]