HealthKit iOS 15.0 Beta 4 to Beta 5 API Differences

HKMetadata.h
Added HKMetadataKeyAlgorithmVersion