DataDetection iOS 15.0 Beta 4 to Beta 5 API Differences

DDDetectedValue.h
Removed DDDetectedValue
Removed DDDetectedValue.matchedString
Removed DDDetectedValue.matchedRange
Removed DDDetectedValueLink
Removed DDDetectedValueLink.URL
Removed DDDetectedValuePhoneNumber
Removed DDDetectedValuePhoneNumber.phoneNumber
Removed DDDetectedValuePhoneNumber.label
Removed DDDetectedValueEmailAddress
Removed DDDetectedValueEmailAddress.emailAddress
Removed DDDetectedValueEmailAddress.label
Removed DDDetectedValuePostalAddress
Removed DDDetectedValuePostalAddress.street
Removed DDDetectedValuePostalAddress.city
Removed DDDetectedValuePostalAddress.state
Removed DDDetectedValuePostalAddress.postalCode
Removed DDDetectedValuePostalAddress.country
Removed DDDetectedValueCalendarEvent
Removed DDDetectedValueCalendarEvent.allDay
Removed DDDetectedValueCalendarEvent.startDate
Removed DDDetectedValueCalendarEvent.startTimeZone
Removed DDDetectedValueCalendarEvent.endDate
Removed DDDetectedValueCalendarEvent.endTimeZone
Removed DDDetectedValueShipmentTrackingNumber
Removed DDDetectedValueShipmentTrackingNumber.carrier
Removed DDDetectedValueShipmentTrackingNumber.trackingNumber
Removed DDDetectedValueFlightNumber
Removed DDDetectedValueFlightNumber.airline
Removed DDDetectedValueFlightNumber.flightNumber
Removed DDDetectedValueMoneyAmount
Removed DDDetectedValueMoneyAmount.currency
Removed DDDetectedValueMoneyAmount.amount
DDMatch.h
Added DDMatch
Added DDMatch.matchedString
Added DDMatchLink
Added DDMatchLink.URL
Added DDMatchPhoneNumber
Added DDMatchPhoneNumber.phoneNumber
Added DDMatchPhoneNumber.label
Added DDMatchEmailAddress
Added DDMatchEmailAddress.emailAddress
Added DDMatchEmailAddress.label
Added DDMatchPostalAddress
Added DDMatchPostalAddress.street
Added DDMatchPostalAddress.city
Added DDMatchPostalAddress.state
Added DDMatchPostalAddress.postalCode
Added DDMatchPostalAddress.country
Added DDMatchCalendarEvent
Added DDMatchCalendarEvent.allDay
Added DDMatchCalendarEvent.startDate
Added DDMatchCalendarEvent.startTimeZone
Added DDMatchCalendarEvent.endDate
Added DDMatchCalendarEvent.endTimeZone
Added DDMatchShipmentTrackingNumber
Added DDMatchShipmentTrackingNumber.carrier
Added DDMatchShipmentTrackingNumber.trackingNumber
Added DDMatchFlightNumber
Added DDMatchFlightNumber.airline
Added DDMatchFlightNumber.flightNumber
Added DDMatchMoneyAmount
Added DDMatchMoneyAmount.currency
Added DDMatchMoneyAmount.amount