CryptoTokenKit iOS 14.5 to 15.0 API Differences

TKTokenWatcher.h
Added TKTokenWatcherTokenInfo
Added TKTokenWatcherTokenInfo.tokenID
Added TKTokenWatcherTokenInfo.slotName
Added TKTokenWatcherTokenInfo.driverName
Added -[TKTokenWatcher tokenInfoForTokenID:]