CoreMedia iOS 13.1 to 13.2 API Differences

CMMetadata.h