HealthKit iOS 12.0 Beta 1 to Beta 2 API Differences

HKMetadata.h