HealthKit iOS 11.0 Beta 6 to GM Seed API Differences

HKMetadata.h
HKTypeIdentifiers.h