HealthKit iOS 11.0 Beta 3 to Beta 4 API Differences

HKHealthStore.h
HKWorkoutSession.h