CoreAudio iOS 10.3 to 11.0 API Differences

CoreAudioTypes.h